eKasa – VRP

Strašiak menom VRP alebo eKasa alebo aj “to nové s pokladňami”

Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho
vytvárať a tlačiť pokladničné doklady spĺňajúce zákonom povinné údaje.
Podnikateľ má možnosť spravovať svoje tovary a služby a vyhotovovať
uzávierky. Aplikácia taktiež poskytuje prehľad všetkých vystavených dokladov s
možnosťou vytlačenia kópie dokladu.

Aplikácia VRP je poskytovaná Finančným riaditeľstvom Slovenskej
republiky na základe znenia zákona č. 289/2008 Z. z. SR o používaní
elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015, ktorá spĺňa
požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 4a tohto zákona.

***

  • Ako sa dostať k VRP a čo treba spraviť v starej pokladni?

podnikateľ, ktorý sa rozhodne ukončiť používanie ERP, je povinný ako prvé požiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie, v rámci ktorého servisná organizácia ukončenie prevádzky ERP zaznamená do knihy ERP a uvedie dátum ukončenia a sumu kumulovaného obratu.

Podnikateľ má povinnosť oznámiť ukončenie prevádzky ERP ktorémukoľvek DÚ najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. DÚ ku dňu podania oznámenia zruší DKP, zrušenie zaznamená do knihy ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca DÚ s uvedením jeho mena a priezviska.

V súvislosti s ukončením používania ERP, servisná organizácia uloží údaje z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdá podnikateľovi. Podnikateľ prevzatie tohto dátového média potvrdí podpisom do knihy ERP a je povinný ho uchovať do piatich rokov od konca roka, v ktorom ho od servisnej organizácie prevzal.

***

  • Takže ako teda?

Treba si nájsť deň voľna, zobrať Vašu starú pokladňu do servisu kam s ňou chodíte a požiadať ich o ukončenie ERP (Elektronická registračná pokladňa). Potvrdia Vám ukončenie a s potvrdením pôjdete na najbližší DU po ďalšie potvrdenie. Hotovo.

***

  • Bez pokladne byť nemôžem, ako mám postupovať

O pridelenie kodov VRP  je možné požiadať už teraz, nakoľko súbeh  ERP a VRP je možný.

Ak ste sa rozhodli začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), je potrebné požiadať ktorýkoľvek daňový úrad (DÚ) o pridelenie kódu pokladnice (elektronicky cez Vašu osobnú internetovú zónu v katalógu formulárov cez formulár “Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient”).

***

  • V súvislosti s Vašimi elektronickými registračnými pokladnicami máte na výber:

– Ukončenie prevádzky ERP do 30.6.2019

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne ukončiť používanie ERP, je povinný ako prvé požiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie, v rámci ktorého servisná organizácia ukončenie prevádzky ERP zaznamená do knihy ERP a uvedie dátum ukončenia a sumu kumulovaného obratu.

 

– povinnosť oznámiť ukončenie prevádzky ERP ktorémukoľvek daňovému úradu (DÚ) najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. DÚ ku dňu podania oznámenia zruší daňový kód pokladnice (DKP), zrušenie zaznamená do knihy ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca DÚ s uvedením jeho mena a priezviska. Odporúčame podať Všeobecné podanie o danej skutočnosti.

 

–  V súvislosti s ukončením používania ERP, servisná organizácia uloží údaje z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdá podnikateľovi. Podnikateľ prevzatie tohto dátového média potvrdí podpisom do knihy ERP a je povinný ho uchovať do piatich rokov od konca roka, v ktorom ho od servisnej organizácie prevzal.

***

– Ukončenie prevádzky ERP po 1.7.2019

Dňa 1.7.2019 DÚ z úradnej moci zruší DKP pri ERP. Po 1.7.2019 má podnikateľ povinnosť požiadať servisnú organizáciu, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie  úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany servisnej organizácie nie je zákonom o ERP ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP na DÚ sa na podnikateľa v danom prípade nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie fiskálnej pamäte a dátového média v lehote ustanovenej v zákona ERP, pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

 

Mám z toho celého zmätok, čo mám vlastne teda robiť?

Úlohou podnikateľa by malo byť v prvom rade uzatvárať obchody a nie bojovať s úradníkom a zákonom. Preto Vám radi pomôžeme s tým čo máte spraviť, kam sa obrátiť a dokážeme pre Vás nájsť to najlepšie riešenie. Zavolajte nám alebo napíšte

 

+ 421 914 145 243

info@standberg.sk

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *